مهدی زارعی به عنوان عضو هیأت مؤسس انجمن علمی طبیعت گردی ایران منصوب شد.

ظاهرا قراره شهردار شدنتون رو ببینیم آقای خبرنگار دوست