احتمال برگزاری بازی بدون تماشاگر شهر خودرو در مشهد

کرونا جان این تیم به اندازه کافی مورد لطف مسئولین بوده تو دیگه اذیتش نکن