در حال حاضر ذخایرخونی رو به کاهش است، با اهدای خون به یاری بیماران نیازمند بشتابید

چرا ما هیچ‌وقت ذخایر خونیمون در شرایط خوب قرار نداره؟