رئیس مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه آزاداسلامی خراسان رضوی: نمونه داخلی دوربین غربال گری حرارتی در فرودگاه مشهد ساخته شد

لطفا این دستگاه هارو تو جاده قم و مشهد هم بزارین اونجا مهم تره