کیامرز، مدیرعامل قطارشهری مشهد: تا سال ۹۹، ۶۰ واگن دیگر به خط یک قطار شهری مشهد اضافه می‌شود

دوستان توجه کردین!؟ یعنی تو یک ماه آینده؟! حالا ببینیم و ‌تعریف کنیم!