جعفری، معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی:
در این دوره کمترین تخلفات انتخاباتی را شاهدیم

ما که اصلا تبلیغاتی نمیبینیم که بخواد تخلفی داشته باشه!