شهردار مشهد از کورس تصاحب کرسی ریاست فدراسیون فوتبال انصراف داد

بالاخره ما نفهمیدیم الویت شهردار ما فوتبال یا مشهد! خودشم گیج شده بنده خدا اینقدر که مشاور های خوبی داره