فوت ۲۳ خراسانی با مسمومیت گاز مونواکسید کربن

تو شرایطی که کسی به فکرمون نیس و هرلحظه ممکنه مشکلات از پا بندازتمون، لطفا برای جان خودمون ارزش بیشتری قائل باشیم