سنگ تمام نارنجی پوشان مشهد در ۲۲ بهمن

همیشه باید قدردان این مردان مهربون باشیم که بیشترین زحمت رو با کمترین توقع میکشن