پلاکاردی جالب در راهپیمایی ۲۲بهمن مشهد

اینجوریکه از فردا ادارات پر میشه از ویلچر! البته که راهپیمایی مکان همدلی بوده و هست و جای اختلاف نظرات داخلی نیست