شهردار مشهد برای انتخابات فدراسیون فوتبال ثبت نام کرد

همکاران عزیز لطفا از ایشون عکس با لباس ورزشی نخواین چون تخصص ایشون فقط تو زمینه اقتصاد هست!