افزایش ٍ جرایم در فضای مجازی

تخصص برخی دوستان اینه که صورت مسئله رو پاک میکنن ! فکر کنم باید آماده حذف کامل فضای مجازی باشیم.