کرونا در چین، میوه را در مشهد گران کرد

میگن خود کرونا بعد شنیدن این خبر رفته تو اتاق درب رو بسته داره جیغ میزنه فقط