صادرات پیاز به کشور های همسایه باعث گرانی این محصول در مشهد شده است

از قدیم گفتن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است