پروژه چپ‌گرد شهید ناصری علیرغم به پایان رسیدن روزشمار پروژه اما هم‌چنان افتتاح نشده است

فکر کنم شهرداری رو چشم کردیم گفتیم همه پروژه‌هارو داره به موقع افتتاح میکنه!