مدیرعامل سازمان تاکسیرانی مشهد:
در حال حاضر هرگونه افزایش قیمت در #کرایه تاکسی در سطح شهر مشهد تخلف است

خب برادر عزیز فروش مواد مخدر هم تخلف است ولی مسأله اینه که متاسفانه داره انجام میشه!