قائم مقام تولیت آستان‌قدس رضوی: هرگونه استفاده از عناوین خادم و خادمیاری آستان مقدس رضوی در تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی ممنوع است

اصلا نیازی به تذکر نبود چون مسئولین ما اهل ریا نیستن! همیشه به فکر خدمت به مردم هستن، فقط حیف پوسترهایی که خالصانه با لباس خادمی آماده شده بود