محسن پهلوان مقدم، متهم پرونده فساد پدیده شاندیز که به حبس ابد محکوم شده بود، دیروز در فرودگاه کیش دیده شده است

دلم حکم ابد اینجوری خواست با منظره رو به خلیج فارس!! تعطیلات بعدی به قصد دیدار با خاوری نباشه صلوات!