تائید صلاحیت ۴۹ درصد از داوطلبان انتخابات مجلس در مشهد

ظاهرا امسال برای گزینش از الک ریزتری استفاده شده، البته اگه الک مورد نظر بیشتر به سمت یه جریان خاص متمایل نشده باشه