همدردی دانشجوریانِ دانشگاه فردوسی مشهد برای سانحه دردناک هواپیمایی

بنی آدم اعضای یک پیکرند که درآفرینش ز یک گوهرند/چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار