معاون شهردار و رئیس سازمان اجتماعی و فرهنگی شهرداری مشهد: بولوار نماز، حدفاصل میدان جمهوری اسلامی تا پلیس‌راه طرق و
بولوار جمهوری اسلامی، حدفاصل فرودگاه تا میدان پانزده‌خرداد گزینه‌های شهرداری برای نامگذاری به نام سردار سلیمانی است

ولی به‌نظر گزینه های بهتری هم داشتیم، اسامی بلوار نماز و جمهوری اسلامی زیباست و حیفه تغییر کنن