یک مرکز فرهنگی در مشهد که کودکان بازمانده از تحصیل و بدون شناسنامه را با سواد ابتدایی آشنا می‌کند.

فارغ از ملیت و برای انسانیت یعنی همین! یه کار فرهنگی عالی بدون هیچ ادعایی