تصویری از دیدار فرمانده کل نیروهای مسلح و سپهبد سردار شهید قاسم سلیمانی

شهید شد مالک اما غیرت مالک باقیست
زمین افتاد مالک اما شمشیر دست علی باقیست