40 نفر از بانوان شاغل در سازمان مپ شهرداری مشهد که سرپرست خانواده نیز می‌باشند در اعتراض به اخراجشان تجمعی را برگزار کردند.

بله دیگه وقتی دوستان مدیر همزمان درگیر فوتبال باشن اوضاع بهتر از این نمیشه! البته توانایی مدیریتی دوستان خیلی بالاست