افزایش ۶ درصدی مصرف گاز طی آذرماه امسال نسبت به سال گذشته در خراسان رضوی

در جهت کم شدن مصرف مشترکین، قیمت گاز رو بالا نبرن صلواتی عنایت فرمایید