مقداری کمبود در حوزه انسولین به وجود آمده است که مجبور به سهمیه‌بندی آن شده‌ایم.

انسولین چیزیه که سهمیه‌بندی بشه؟؟ بازم خدا رحم کرد تحریم تاثیری روی زندگی مردم نداشت وگرنه معلوم نبود چی میشه