مزایای ماهیانه‌ی یک مدیر ارشد در شهرداری مشهد درحالی ۹۴ میلیون تومان ذکر شده است که در همان لیست، مزایای کارگران تنها ۶۰ میلیون تومان است!

هر دم از این باغ بری می‌رسد، دقیقا پاداش چه کار خوبی ۹۴ میلیون تومان میشه؟!؟