گردهمایی مجمع خیران ازدواج جوانان کشور که از روز ۱۹ آذر در مشهد آغاز شده بود پس از چهار روز در مشهد پایان یافت

تو این وضعیت اقتصادی کمک این خیرین عزیز تنها امید جوونا برای ازدواج هست وگرنه به دولت تدبیر هیچ امیدی نیست