استاندار خراسان رضوی: خراسان رضوی مرکز خلق پول و ظرفیت‌های فراوان اقتصادی است.

حتما هینطوره که شما فرمودین آقای بهترین استاندار! ولی میشه بفرمایین پس چرا اینقدر فقیر و نیازمند تو خراسان رضوی زیاد داریم؟