تولیت آستان قدس رضوی: درخواست ما از دادستانان و قضات محترم کشور این است که در خصوص موقوفات، آنچه حکم الهی و قانون است اجرا شود.

حاج آقا کجای قانون و حکم الهی گفته دور زمین‌های وقفی خالی دیوار بکشین و مکان ایجاد کنین واسه معتادها؟ اینارو بسازین مردم استفاده کنن و اینقدر به فکر درآمد نباشین