انتقاد کانال های خبری از خبرنگاران مشهدی : سوالات نشست خبری شهردار آبکی بود!

خب وقتی کلا ۱۲ نفر سوال میپرسن که دوتاشون کارمند شهرداری هستند نباید توقع داشت سوالات چالشی باشه و گره از مشکلات شهر بازکنه!