بعد از اولین نمایشگاه فرصت‌های سرمایه‌گذاری که به خاطر برگزاری آن در دوره‌های قبل واکنش‌هایی در پی داشت، این بار روزنامه شهرآرا در یک روز چندین برنامه را با عنوان اولین، اطلاع رسانی کرده است

تعداد اولین‌ها در شهرآرا هم زیاد شده، کلا انگار در این دوره همه چیز برای اولین بار اتفاق میفته! ولی چیزی که ما یادمونه این موارد قبلا هم برگزار شده ها