بازرس سازمان صمت استان: کمبود لاستیک خودرو در مشهد وجود ندارد

ما اصولا تو مشهد کمبود هیچی نداریم فقط یه مقدار مدیر مدبر و کاربلد کم داریم