استاندار خراسان رضوی: خوشبختانه اقدامات بسیار خوبی برای احقاق حقوق سهامداران شرکت پدیده و احیای مجدد این پروژه عظیم انجام گرفته و خبرهای خوبی در راه است.

تقریبا ۴ ساله قراره سهامداران پدیده خبر خوبی بشنون ولی…!