حکم برائت امیر شهلا عضو شورای شهر مشهد صادر شده است اما ابلاغ نمی‌شود

اگر حکم صادر شده ابلاغ کنین دیگه یکی از نماینده های مردم چند ماهه تو شورا نیست! اگر گناهکارا حکم رو بدید و اگر تبرئه شده با صدای بلند بگید که حداقل کمی از آبروی رفته فرد برگرده