رئیس کمیسیون ویژه توسعه و بهسازی توس شورای شهر مشهد: با احیای توس،  میزبان ۴.۵ میلیون گردشگر خواهیم بود

شما با این همه زائر امام رضا چیکار کردین که میخواین با گردشگر فردوسی انجام بدین؟ میان و میرن هیچ سودی برای شهر و شهروندان ندارن