دبیر علمی کنگره ملی علم خواب:
کنگره ملی علم خواب در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار می‌شود

این کنگره به درد مسئولین ما میخوره اخه همه جا خوابن!