حیدر خوش نیت معاون سابق فرماندار مشهد: احتمال حضورم در معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد بیشتر از شهرآرا است.

شما از فرمانداری میخواین برین معاونت فرهنگی؟ شاید یکم با روحیاتتون جور در نیادها ! یا تو این شهر جوون فرهنگی پیدا نمیشه یا رابطه شما با دوستان شورا خیلی خوبه؟