ثبت شرکت فرهنگی توسط اعضای کمیسیون فرهنگی شورای شهر و مدیران سازمان فرهنگی

ما که حرفی نداریم ولی جالبه که متولیان فرهنگی شهر رفتن شرکت فرهنگی ثبت کردن! حالا پیدا کنین پرتقال فروش را