جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر مشهد ضمن بازدید از روزنامه شهرآرا و خدا قوت به خبرنگاران، با اعضای تحریریه این روزنامه به گفتگو پرداختند

رفتین تسلی خاطر بدین؟ بهتره یه فکری به حال مدیریت این روزنامه بکنین، چرا که الآن شهرآرا بدون مدیر داره اداره میشه