دوربرگردان غیر همسطح آیت الله هاشمی رفسنجانی، ۳۵ روز زودتر از زمانبندی در نظرگرفته شده افتتاح شد

بابت این خوش قولی از شهرداری تشکر میکنیم و امیدواریم بقیه پروژه های شهری هم با کیفیت مناسب در زمان خودش افتتاح بشه