جعفری مدیرعامل آتش نشانی مشهد:
بیش از ۱۳۵ هتل در شهر مشهد داریم که تنها دو مورد از این تعداد هتل برای سال ۹۷ از آتش نشانی تاییدیه گرفتند .

باید حتما یه مصیبتی پیش بیاد؟بعد تا یه سال تواینستاگرام پست بذاریم که مشهد تسلیت

!!؟