نحوه پلمپ کردن واحدهای ساختمانی به وسیله بلوکه‌های سیمانی بزرگ توسط  شهرداری مشهد

بابا مگه نمیدونین، سد معبر برای مردم عادی زشته، برای خود شهرداری که ایرادی نداره!! اصلا تو کشور ما رطب خورده تا دلتون بخواد منع رطب میکنه.