این خانم توئیت زده که چون آقای رئیسی رئیس قوه قضائیه شده اجازه حضور در دادگاه بدون چادر رو ندادن!!

فکر کنم این بنده خدا توئیت رو آماده کرده بوده و اشتباهی دستش میخوره و چند روز زودتر ارسال شده.