طی حکمی از سوی علیرضا رزم حسینی استاندار خراسان رضوی، سید حسن جعفری به عنوان سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری منصوب شد. پیش از این قامتی سرپرست این معاونت بود .

به نظر میرسه جایگاه سرپرست رو باید کم کم به عنوان یه جایگاه رسمی تو چارت اداری کشور به حساب آورد!تعداد سرپرستا بیشتر از مقامات رسمی شده .