میگن تو اولین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسوم به تعاونی اعتبار «اعتماد ایرانیان» در مشهد ، متهم غش و ضعف کرده

بله دیگه منم اگر این عددهایی رو که رو تصویر انداختند رو میدیدم غش میکردم، یارو موقع خوردن که نفهمیده چقدر خورده الان که دیده تازه فهمیده.