توئیت مدیر مسئول روزنامه خراسان در رابطه با نتیجه سریال گرگ و میش .

چه انتظارا داری برادر، مرده نشسته با شوهر زن قبلیش میگه و میخنده و تازه میگه من میخوام زن چهارم بگیرم شما یاد دوست پسر افتادی، صدا و سیما ما خیلی وقته زده جاده خاکی .