توزیع دعوتنامه مهمانسرای حضرت رضا در قطارهای غدیر !!!

این اگه سو استفاده از امام رضا نیست دقیقا اسمش چیه ؟؟ فروش بلیط قطار با تبلیغ دروغ!