استاندار خراسان رضوی:سرانه‌ی آموزشی در حاشیه شهر مشهد فاجعه است

البته آقای استاندار! در حاشیه شهر بهداشت، فرهنگ، اقتصاد و… هم فاجعه است، بهتره ببینیم برای این فاجعه چه میشه کرد