درخواست شهردار مشهد از مردم‌ با توجه به هشدار هواشناسی

باز خوبه یکی به مردم مشهد هشدار داد، به مردم شیراز و لرستان و … که نگفتن حتی ماشیناتونو تو مسیر سیلاب پارک نکنید !! البته که اینجا هم میدونن زیرساختامون در چه حده و با هشدار هم زیاد اتفاق خاصی نمیفته.